سالن های پذیرایی

رستوران ها
رستوران اول
طبقه مثبت یک
ظرفیت 150 نفر
نوع غذای سرو :

ایرانی

نوع سرو غذا :

انتخابی

رستوران دوم
طبقه منفی یک
ظرفیت 90 نفر
نوع غذای سرو :

ایرانی

نوع سرو غذا :

انتخابی