??? ?? ????? ??? ????? ?? ???????????? ? ?????????? ??????? ????? ??? ?? ?????? ????? ??????? ?? ?? ??? ???? ?????? ? ??? ???? ??????? ??? ???. ??? ??? ?? ??? ???? ??? ???? ???? ???? ?????(???? ??????) ???? ??? ??? ? ????? ?? ???? ?? ? ???? ? ?? ????? ??? ??? ???????. ??? ??? ?? ??????? ????? ?? ?????? ?????? ???? ???? ???? ????? (???? ??????)? ?? ?????? ?????? ??????? ?? ??? ?????? ???????.

 

?? ???? ???? ??? ?????

??? ??? ?????? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ??? ????

سه تخته دبل - سینگل
اتاق سه نفره

دارای یک تخت دونفره و یک تخت تک نفره

 • صبحانه رایگان
 • اینترنت رایگان
 • یخچال و تلویزیون
 • سرویس فرنگی یا ایرانی
 • قفل درب کارتی
رزرو کنید
سه تخته سینگل1
اتاق سه نفره

دارای سه تخت تک نفره

 • صبحانه رایگان
 • اینترنت رایگان
 • یخچال و تلویزیون
 • سرویس فرنگی یا ایرانی
 • قفل درب کارتی
رزرو کنید
دوتخته دبل
دو تخته دبل

دارای یک تخت دونفره

 • صبحانه رایگان
 • اینترنت رایگان
 • یخچال و تلویزیون
 • سرویس فرنگی یا ایرانی
 • قفل درب کارتی
 • ظرفیت یک نفر اضافه دارد
رزرو کنید
دو تخته سینگل
دو تخته سینگل

دارای دو تخت تک نفره

 • صبحانه رایگان
 • اینترنت رایگان
 • یخچال و تلویزیون
 • سرویس فرنگی یا ایرانی
 • قفل درب کارتی
رزرو کنید
title
سوئیت چهار نفره

دارای دو تخت دونفره

 • صبحانه رایگان
 • اینترنت رایگان
 • یخچال , تلویزیون
 • سرویس فرنگی یا ایرانی
 • قفل درب کارتی
 • ظرفیت یک نفر اضافه دارد
رزرو کنید
سوئیت دو خوابه
سوئیت چهار نفره

دارای دو تخت دونفره

 • صبحانه رایگان
 • اینترنت رایگان
 • یخچال و تلویزیون
 • سرویس فرنگی و ایرانی
 • قفل درب کارتی
 • ظرفیت دو نفر اضافه دارد
رزرو کنید

???????: ?? ????? ?? ????? – ??????

???????: ?? ????? ??? ???

??????? ?? ?? ?????? : ??????

?????? ???